SPONSORS:

  Russian Academy of Sciences

  Russian Academy of Sciences

 
Organizing Committee

Sergey T. Surzhikov, Alexey S. Dikalyuk, Michael K. Ermakov, Alexandra L. Zheleznyakova, Igor A. Kryukov, Viktor V. Kuzenov, Larisa B. Ruleva, Olga V. Shalashova, Elena Ja. Sysoeva, Michael A. Kotov, Roman K. Seleznev, Dmitry A. Storozhev, Sergey I. Solodovnikov.